Pos Naam Leden
Toetsjes
Klikjes
1 (0) Team Icon  ABO 11 210.237.485 +65.000 63.059.867 +12.844
2 (0) Team Icon  DIG 9 165.604.497 +50.000 74.273.960 +19.692
3 (0) Team Icon  ONZ 8 153.968.955 +18.000 65.418.865 +9.369
4 (0) Team Icon  Frontpage 8 138.391.524 0 45.900.898 0
5 (0) Team Icon  VBL 6 79.892.136 0 27.556.575 0
6 (0) Team Icon  CREW 2 66.752.027 0 19.353.128 0
7 (0) Team Icon  MUZ 2 64.235.058 0 9.509.657 0
8 (0) Team Icon  WGR 3 58.018.368 +3.389 46.023.412 +1.229
9 (0) Team Icon  KLB 6 25.942.393 0 10.563.349 0
10 (0) Team Icon  TVR 2 23.542.173 +10.000 20.020.432 +11.247
11 (0) Team Icon  GAM 4 18.135.369 0 8.631.571 0
12 (0) Team Icon  PTA 2 15.501.812 0 4.778.882 0
13 (0) Team Icon  GC. 2 813.593 0 95.230 0