Pos Naam Leden
Toetsjes
Klikjes
1 (0) Team Icon  ABO 10 190.720.684 +3.880 56.338.797 +1.967
2 (0) Team Icon  DIG 8 170.160.717 +20.313 76.143.597 +18.005
3 (0) Team Icon  ONZ 8 157.505.941 +10.000 66.797.456 +4.133
4 (0) Team Icon  Frontpage 9 145.445.530 +5.090 49.653.061 +3.751
5 (0) Team Icon  VBL 6 88.009.142 0 30.522.156 0
6 (0) Team Icon  CREW 3 70.812.514 0 20.236.473 0
7 (0) Team Icon  MUZ 2 64.235.058 0 9.509.657 0
8 (0) Team Icon  WGR 3 59.300.578 0 46.693.110 0
9 (0) Team Icon  KLB 6 26.163.174 0 10.611.189 0
10 (0) Team Icon  TVR 2 23.762.173 0 20.337.166 0
11 (0) Team Icon  GAM 4 19.255.308 0 9.059.807 0
12 (0) Team Icon  PTA 2 15.787.243 0 4.936.370 0
13 (0) Team Icon  GC. 2 813.593 0 95.230 0