Pos Naam Leden
Toetsjes
Klikjes
1 (0) Team Icon  ABO 11 207.633.407 +82.168 62.074.364 +25.960
2 (0) Team Icon  DIG 9 163.759.025 +100.000 73.459.579 +36.286
3 (0) Team Icon  ONZ 8 152.956.151 +6.000 64.928.199 +2.622
4 (0) Team Icon  Frontpage 8 136.087.643 +55.555 45.124.500 +33.596
5 (0) Team Icon  VBL 6 77.569.834 +50.000 26.653.402 +16.011
6 (0) Team Icon  CREW 2 65.591.247 0 18.928.528 0
7 (0) Team Icon  MUZ 2 64.235.058 0 9.509.657 0
8 (0) Team Icon  WGR 3 57.681.456 0 45.781.976 0
9 (0) Team Icon  KLB 6 25.880.275 0 10.543.204 0
10 (0) Team Icon  TVR 2 23.332.173 0 19.846.760 0
11 (0) Team Icon  GAM 4 17.836.238 +50.000 8.475.392 +19.171
12 (0) Team Icon  PTA 2 15.417.666 0 4.750.854 0
13 (0) Team Icon  GC. 2 813.593 0 95.230 0